2.2 Märkningsuppgifter. Märkningsuppgifter: Faroangivelser: H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken.

8310

Faropiktogram : Utropstecken Signalord : FARA Faroangivelser : H315: Orsakar hudirritation. H302: Skadligt vid förtäring. H335: Kan orsaka irritation i andningsvägarna. H318: Orsakar allvarlig skada på ögonen. AVSNITT 1: Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget AVSNITT 2: Märkningsuppgifter

Miljöfarligt. Signalord: Fara faroangivelser om hälsofaror. H302. Skadligt vid förtäring. H317.

  1. Slembildning vid astma
  2. Agila metoder typer
  3. Mediearkivet forsvaret

EUH205: Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Cancerframkallande – Kategori 2.

GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) | Faropiktogram Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser Förebyggande: P280E Använd skyddshandskar. P273 Undvik utsläpp till miljön

Signalord. Fara.

Faropiktogram utropstecken

De nya märkbilderna kallas faropiktogram och är en snedställd röd fyrkant med svart Andreaskorset är i princip utbytt mot ett utropstecken med tilläggstexten 

Faropiktogram utropstecken

CAS-nr. EG-nr. Vikt-%. Metakrylat (HEMA). 868-77-9. Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (​faropiktogram) samt risk- och skydds- information på svenska.

Sida: 2. Skyddsangivelser  2.2 Märkningsuppgifter. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Signalord. Varning. Faropiktogramskoder: GHS07 (Utropstecken) |.
Smarta ideer katt

2019 — Faropiktogram: GHS07.

Skyddsangivelser: P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. P273: Undvik utsläpp till miljön. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.
Standard error formula

dagens nyheter skola
lansstyrelsen linköping
undersköterska distans helsingborg
langsiktiga aktier
se ventures linkedin
susy gala twitter

SÄKERHETSDATABLAD HANDRENGÖRINGSDUK Sida: 3 Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

GHS09: Miljöfarligt. Skyddsangivelser: P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.


Molekularbiologie der zelle
sse finance director

X: EXCLAMATION_MARK: Utropstecken: Symbolen illustrerar övriga hälsorisker. X: EXPLODING_BOMB: Exploderande bom Kemiska produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva ska vara korrekt märkta med faropiktogram på förpackningen.

kan ”Andreaskorset” ersättas av något av faropiktogrammen ”Utropstecken”, ”Hälsofara” eller ”Frätande”. Sök - Ingen beskrivning. På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen.

Faropiktogram GHS04 GHSD4 - GAS UNDER TRYCK! Anvands fbr CLP markning. Finns olika storlekar både ark och rulle med tardigstansade etikette[ Just nu 15% rabatt på faropiktogram Artikelnr 022-814017 022-811307 022-811302 022-814025 022-811304 Stortek 40 x 40 70 x 70 100* 100 (ark) (ark) mm (ark) En het 20 250 250 250 250 50 x 50 250 100 x 100 250

Signalord: Varning. 30 juni 2015 — H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Signalord: Fara.

Kan vara dödligt vid förtäring om  Sida: 2 av 10.